:)))) WELCOME TO MY BLOG :D

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

บุคคลากร


บุคลากร (Peopleware)
การแบ่งประเภทของผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถแบ่งได้หลายแบบอาจแบ่งตามลักษณะการใช้งาน หรือแบ่งตามความเชี่ยวชาญของผู้ใช้ก็ได้
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แบ่งตามการใช้งานสามารถแบ่งเป็นประเภทอะไรได้บ้าง
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในบ้าน ได้แก่ คนในครอบครัวที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ท่องอินเตอร์เน็ต เล่นเกม ทำรายงาน เป็นต้น
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในบริษัท ได้แก่ ผู้ใช้ในบริษัท หรือ เป็นบริษัทของตัวเอง ซึ่งอาจใช้โปรแกรมทั่วๆ ไป หรือ โปรแกรมเฉพาะด้าน เป็นต้น
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในบริษัทขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัทที่มีขนาดใหญ่มีพนักงานหลายคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ และมีเครือข่ายการทำงาน ที่มีการติดต่อสื่อสารจำนวนมากๆ
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ได้แก่ พนักงานบริษัทหรือ นักเรียน ที่ใช้คอมพิวเตอร์นอกสถานที่ เป็นต้น
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะพิเศษ ได้แก่ พนักงานในธุรกิจเกือบทุกประเภท ที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ทำงานโปรแกรมเฉพาะงานของบริษัท
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แบ่งตามความเชี่ยวชาญของผู้ใช้สามารถแบ่งเป็นประเภทอะไรได้บ้าง
ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ได้แก่ บุคคลที่ใช้โปรแกรมที่มีอยู่แล้ว โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น การเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ การเปิด การใช้งานโปรแกรมต่างๆ รวมทั้งรู้จักวิธีการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้ต่อไป
นักเขียนโปรแกรม ได้แก่ บุคคลที่พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะอย่าง หรือ ใช้งานทั่วไป ซึ่งจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมต่างๆ เช่น ภาษาซี, ภาษาจาวา, ภาษาเบสิก เป็นต้น
นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบ ได้แก่ บุคคลที่ออกแบบระบบหรือ โครงสร้าง ส่วนประกอบของโปรแกรมให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถทำงานได้ถูกต้องตามความต้อง การ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งนอกจากจะต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมแล้ว จะต้องเข้าใจความต้องการในการทำงานของระบบว่าต้องการให้ระบบทำงานอะไรบ้าง จึงจะสามารถออกแบบโครงสร้าง และส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรมให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดี
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ บุคคลที่ทำหน้าที่รับข้มูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอ หรือเผยแพร่ข้อมูลต่อไป โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและสร้างสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สวยงาม และเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น