:)))) WELCOME TO MY BLOG :D

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์


          คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มนุษย์สร้างและพัฒนาขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการทำงานที่ซับซ้อน หรือมีจำนวนมากให้เสร็จอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
          คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า "เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์
          คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงาน แทนมนุษย์ ในด้านการคิดคำนวณและสามารถจำข้อมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้เพื่อการเรียกใช้งานในครั้งต่อไป นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการกับสัญลักษณ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในด้านต่างๆ อีกมาก อาทิเช่น การเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่อง และสามารถประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ ได้อุปกรณ์พื้นฐานที่ประกอบกันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่

จอ ภาพหรือมอนิเตอร์ (Monitor)มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมคล้ายเครื่องรับโทรทัศน์ มีจอสำหรับแสดงผลเป็นข้อความหรือภาพ ทำให้เรามองเห็นตัวหนังสือ และตัวเลขที่พิมพ์ลงไปหรือภาพต่างๆ ได้

แป้น พิมพ์หรือคีย์บอร์ด (Keyboard)เป็นแท่นมีปุ่มตัวหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข สัญลักษณ์ต่างๆ เมื่อกดปุ่มใดข้อมูลที่ปุ่มนั้นจะถูกป้อนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วไปปรากฏบนจอภาพ


เมาส์ (Mouse)เป็นอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับเลื่อนตัวชี้เมาส์หรือเคอร์เซอร์หรือลูกศรที่ปรากฏบนจอภาพ คอมพิวเตอร์ มักใช้คู่กับแผ่นรองเมาส์ เป็นแผ่นพลาสติกเรียบ ใช้สำหรับรองเมาส์ให้เลื่อนไปมาได้สะดวก


หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (Control Processing Unit หรือ CPU)

เป็น ส่วนที่เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่งจากโปรแกรม ซึ่งอยู่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลตามคำสั่งมาคิดคำนวณแล้วแสดงผลออกมาทางจอภาพ

เครื่อง อ่านแผ่นดิสก์ (Disk Drive)เป็นช่องสี่เหลี่ยมสำหรับใส่แผ่นดิสก์ ใช้อ่านข้อมูลที่บันทึกไว้ในแผ่นดิสก์และบันทึกข้อมูลลงในแผ่นดิสก์


เครื่องอ่านแผ่นซีดี (CD-Rom Drive)

เป็นช่องสี่เหลี่ยมสำหรับใส่แผ่นซีดีรอม มักบรรจุอยู่ส่วนบนของกล่องซีพียูเคส (CPU Case) เครื่องขับแผ่นซีดี แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

CD-R Drive ใช้อ่านข้อมูลจากแผ่นซีดีได้อย่างเดียว

CD-RW Drive สามารถใช้อ่านและเขียนบันทึกข้อมูลลงในแผ่นซีดีได้

เนื่อง จากคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์อยู่มาก และจำเป็นต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ดังนั้น เพื่อให้ความคุ้มค่าในการใช้งาน และลดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้และศึกษาวิธีการดูแลอย่างถูกต้อง และเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น จึงขอสรุปเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้


เครื่อง พิมพ์ (Printer)เป็นอุปกรณ์ทีเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ใช้แสดงผลภาพหรือข้อความที่ปรากฏบนจอภาพ และพิมพ์ออกมาในรูปแบบของแผ่นกระดาษ เครื่องพิมพ์ในปัจจุบันมีหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานแตกต่างกัน

ลำโพง (Speaker)เป็นอุปกรณ์ทีเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยผ่านทางการ์ดเสียง ทำหน้าที่แสดงผลสัญญาณเสียงภายในคอมพิวเตอร์ออกมาให้เราได้ยิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น