:)))) WELCOME TO MY BLOG :D

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

ฮาร์ดแวร์


ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
             ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
                คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมาย หรือที่เราเรียกว่า อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (hardware) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น หน่วยรับข้อมูล (input), หน่วยแสดงข้อมูล (output), หน่วยประมวลผล (processing unit), หน่วยความจำ (memory unit/storage unit) และอุปกรณ์อื่นๆ
อุปกรณ์รับเข้า (input devices) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้ประมวลผลต่อไป 
อุปกรณ์ส่งออก (output devices) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เช่น การแสดงผลบนหน้าจอ (monitor) ซึ่งมีลักษณะคล้ายหน้าจอโทรทัศน์ หรือ การพิมพ์ผลการทำงานออกทางเครื่องพิมพ์ (printer) เป็นต้น ส่วนข้อมูลที่ได้จากการประมวลนั้นก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์, โปรแกรมและความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งสามารแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ข้อความ, รูปภาพ, เสียง, วิดีโอ  
หน่วยความจำ (memory unit) หน่วย ความจำเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีหน้าที่เก็บข้อมูลและคำสั่งเพื่อรอ เรียกไปใช้งานโดยหน่วยประมวลผล ภายในหน่วยความจำจะต้องมีไบต์ที่บอกตำแหน่งของการเก็บข้อมูล เรียกว่า ที่อยู่ หรือ address ซึ่งจะซ้ำกันไม่ได้
หน่วยความจำของระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. volatile คือ หน่วยความจำที่ต้องมีกระแสไฟฟ้าฟ้าหล่อเลี้ยงเพื่อรักษาข้อมูลไว้ได้ ดังนั้นถ้าเราปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำประเภทนี้จะหายไป
2. nonvolatile คือหน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
หน่วยประมวลผล (processor) โปรเซสเซอร์ , ไมโครโปรเซสเซอร์ หรือที่เรียกกันย่อๆว่า ซีพียู (CPU) มาจากคำว่า Central Processing Unit อันหมายความว่าเป็นหน่วยประมวลผลกลาง ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ โปรเซสเซอร์จะทำหน้าที่ตีความคำสั่งพื้นฐานที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล จะประกอบด้วย หน่วยควบคุม (control unit) และหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic logic unit: ALU) สองส่อนนี้จะทำงานร่วมกัน เพื่อทำงานต่างๆ

  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น